Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ABC Solar

De vennootschap onder firma ABC Solar is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 71267689
en is gevestigd aan de Protonstraat 3A (9743 AL) te Groningen.
Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven:
2. Onder ABC Solar is de vennootschap onder firma van M. Crapanzano en L. van Luijn.
3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Particulier: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Koper: het Bedrijf dat een overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
6. Verkoper: de aanbieder van producten aan Koper, hierna: ABC Solar.
7. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper.
8. Producten: de producten die door ABC Solar worden aangeboden zijn zonnepanelen, omvormers,
bevestigingsmaterialen en connectoren.
9. Overeenkomst: de (koop)overeenkomst die strekt tot de verkoop en levering van producten welke door Koper
gekocht zijn van ABC Solar.
10. Website: de website die ABC Solar gebruikt is https://www.abcsolar.nl.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van ABC Solar en iedere overeenkomst
tussen ABC Solar en een Koper en op elk product dat door ABC Solar wordt aangeboden. De onderhavige
voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ABC Solar, voor de uitvoering waarvan
derden dienen te worden betrokken.
2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene
voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal ABC Solar aan Koper aangeven op welke wijze Koper de
algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website(s) van ABC Solar zijn gepubliceerd, zodat
Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen. Alleen de algemene voorwaarden van ABC Solar zijn van toepassing.
4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de
algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met ABC Solar is overeengekomen.
5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten
met Koper.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of
worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/
vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden,
dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Artikel 3 Het Aanbod
1. Alle door ABC Solar gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod
vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
2. ABC Solar is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen
veertien dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft ABC Solar het recht een overeenkomst met een potentiële Koper
om een voor ABC Solar gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is
dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke
vergissingen of fouten in het aanbod kunnen ABC Solar niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in
het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden
van de overeenkomst (op afstand). ABC Solar kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact
overeenkomen met de echte kleuren van het product.
4. Levertijden in offertes van ABC Solar zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op
ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ABC Solar niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of
offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts
geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.
Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Verkoper heeft aanvaard door het
betreffende product te betalen.
2. Een Aanbod kan door Koper via de website, per e-mail en telefonisch gedaan worden.
3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met ABC Solar, zal ABC Solar de
overeenkomst met Koper schriftelijk per e-mail bevestigen.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod
is ABC Solar daaraan niet gebonden. Koper dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Koper kan
aantonen dat er anders is overeengekomen.
5. ABC Solar is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft
moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan
deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
6. Afspraken of overeenkomsten kunnen slechts aangegaan worden door bevoegde personeelsleden, te werk
gestelde of ingehuurde personen van ABC Solar die vertegenwoordigingsbevoegd zijn en beschikken over een
schriftelijke volmacht.
7. Het herroepingsrecht is voor een Bedrijf niet van toepassing. Voor particulieren zijn maatwerkproducten
uitgezonderd van het herroepingsrecht.
Artikel 4A Duurtransacties
1. Koper kan een overeenkomst van onbepaalde tijd die strekt tot het geregeld afleveren van producten, slechts
opzeggen met inachtneming met een opzegtermijn van drie maanden en de daartoe overeengekomen
opzeggingsregels.
2. De opzegging van de bovengenoemde overeenkomst, kan door Koper opgezegd worden op dezelfde wijze als
deze door Koper is aangegaan.
3. Een overeenkomst van bepaalde tijd tot het geregeld afleveren van producten, eindigt automatisch na afloop
van de laatste levering.
4. Indien een overeenkomst langer dan één jaar duurt, mag de overeenkomst na een jaar te allen tijde door Koper
opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste een maand, tenzij deze opzegging
voor het einde van de overeengekomen duur in redelijkheid en billijkheid niet te rechtvaardigen is.
Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
1. ABC Solar zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ABC Solar het recht bepaalde
werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ABC Solar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan ABC Solar worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan ABC Solar zijn verstrekt, heeft ABC Solar het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke
tarieven aan Koper in rekening te brengen.
4. ABC Solar kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan
wel volledige vooruitbetaling.
5. ABC Solar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat ABC Solar is uit
gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor ABC Solar bekend was.
6. Koper vrijwaart ABC Solar voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.
7. Indien en voor zover ABC Solar, door welke reden dan ook, de door Koper geplaatste order niet kan leveren, is
Koper slechts gerechtigd om de groothandelswaarde van de producten te ontvangen.
Artikel 6 Levering
1. Levering geschiedt in beginsel vanaf de leverancier van ABC Solar.
2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet
of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling
niet tijdig is ontvangen door ABC Solar of er door andere omstandigheden buiten de macht van ABC Solar enige
vertraging ontstaat, heeft ABC Solar recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle
overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient ABC Solar schriftelijk in gebreke
stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane
vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter
beschikking worden gesteld, ook indien deze hem eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
4. Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn
voor de levering, is ABC Solar gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
5. Indien de zaken worden bezorgd door ABC Solar of een externe vervoerder is ABC Solar, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan
afzonderlijk worden gefactureerd.
6. Voor zover overeen wordt gekomen dat levering en plaatsing in het pand van de koper moet geschieden dan
geschiedt dit geheel voor risico van Koper, ongeacht hetgeen er voor de berekening van de bezorgkosten is
overeengekomen.
7. Indien ABC Solar gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de
levertijd aan nadat Koper deze aan ABC Solar ter beschikking heeft gesteld.
8. Indien ABC Solar een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. ABC Solar levert, indien het
product op voorraad is, en de bezorging volgens schema loopt, het product met 3 weken op het door Koper in
Nederland afgegeven adres, behoudens (buitengewone) omstandigheden waardoor de leveringstermijn verlaat
wordt. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen. De uiterlijke termijn waarop bestellingen
uitgevoerd worden bedraagt 6 weken.
9. ABC Solar is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan
de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. ABC Solar is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te
factureren.
10. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn betaald, tenzij anders uitdrukkelijk is
overeengekomen.
11. ABC Solar behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling
bestaat.
Artikel 6A Verpakking en transport
1. ABC Solar verbindt zich jegens de opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op
zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen exclusief omzetbelasting (btw), inclusief
verpakking en verpakkingsmateriaal (met uitzondering van die emballage, waarvoor het gebruikelijk is om
afzonderlijk statiegeld in rekening te brengen).
3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de
verpakking/emballage in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
4. Elke Koper wordt geacht in het bezit te zijn van de eventueel vereiste invoer- en/of betalingsvergunningen.
Het ontbrekende of intrekken van deze vergunningen ontslaat Koper niet van de verplichting de zaken op de
overeengekomen wijze af te nemen. Indien de zaken door ABC Solar niet ingeklaard worden verkocht, kan
daaraan door een opdrachtgever niet het recht tot annulering van de order/bestelling worden ontleend.
5. Het molestrisico komt steeds ten laste van Koper.
6. Indien Koper overeenkomt dat de bestelde zaken via rechtstreekse aanvoer uit het buitenland geleverd zullen
worden, komt het risico van (niet goede, tijdige en/of geen) levering geheel en volledig voor rekening van Koper.
Artikel 7 Onderzoek, reclamaties
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 48 uur na
ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor
zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort koper te onderzoeken of
kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de
eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Koper is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk
gebruik, het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. ABC Solar erkent geen aansprakelijkheid voor
het verkeerd gebruiken van het product door Koper, noch door een foutief gegeven advies van Koper of
installateur aan de klanten van Koper of installateur.
3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk aan ABC Solar te worden
gemeld op info@abcsolar.nl met vermelding van het factuurnummer. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren
binnen 48 uur na de ontdekking doch uiterlijk binnen twee weken na levering te worden gemeld. Bij beschadiging
van het product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele
waardevermindering van het product.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de
gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande
schriftelijke toestemming van ABC Solar op de wijze zoals door ABC Solar aangegeven.
5. Indien Koper zijn herroepingsrecht gebruikt ten aanzien van de producten die onder het herroepingsrecht
vallen, zal hij het product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, in originele staat en
verpakking retourneren aan ABC Solar, conform de retourinstructies van ABC Solar. Slechts producten die niet
geopend en niet gebruikt zijn kunnen geretourneerd worden.
6. Indien Koper gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten daarvan voor zijn rekening.
7. Retourzendingen kunnen gestuurd worden aan het opgegeven retouradres. De kosten van het retourneren
komen voor rekening van Koper.
8. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na
ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
9. Indien Koper zijn reclamerecht uitoefent, heeft hij geen recht om zijn betalingsverplichting op te schorten noch
om openstaande facturen te verrekenen.
10. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere producten ontbreken, en dit aan
ABC Solar te wijten is, zal ABC Solar na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende product(en) nasturen
dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de producten is hierbij leidend. Enige
schade die door Koper geleden is ten gevolge van de afwijkende omvang van de levering kan niet verhaald
worden op ABC Solar.
11. Reclamatie is niet mogelijk indien Koper verkeerde of andere verwachtingen had van het betreffende product.
Artikel 8 Prijzen
1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd,
behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede
verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, alsmede de francokosten tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld. Consumenten ontvangen een prijs inclusief in de btw.
3. De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst
geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele
heffingen en belastingen. Eventuele voor- en nadelige verschillen ten tijde van aankomst of aflevering komen ten
gunste of ten laste van Koper.
4. Indien sprake is van producten waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop
ABC Solar geen invloed heeft, kan ABC Solar deze producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het aanbod
wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
5. Drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen prijsverhogingen door ABC Solar naar eigen
inzicht worden toegepast. Indien prijsverhogingen binnen deze drie maanden plaatsvinden, kan dit enkel het
gevolg zijn van een wettelijke regeling.
Artikel 10 Betaling en incassobeleid
1. Betaling dient per vooruitbetaling binnen een betalingstermijn van maximaal 14 dagen in de valuta waarin is
gefactureerd, te geschieden. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum
gemeld te worden maar schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
3. Koper dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens
van ABC Solar. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Koper enkel na expliciete en schriftelijke toestemming
van ABC Solar op basis van krediet betalingsafspraken maken.
4. Indien overeengekomen, dient een voorschot betaald te worden alvorens ABC Solar aanvangt met haar
dienstverlening.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van
ABC Solar op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
6. ABC Solar heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering
van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en
de lopende rente. ABC Solar kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien
de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. ABC Solar kan volledige aflossing van de hoofdsom
weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
7. Wanneer Koper niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde
betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Koper in verzuim. Koper zijnde een
Particulier ontvangt eerst een nadere ingebrekestelling, indien Koper net voldaan heeft aan de betalingstermijn in
de ingebrekestelling, is de Particulier in verzuim.
8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal ABC Solar zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op
de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de
buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
9. Indien ABC Solar meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze
kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van
Koper.
Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door ABC Solar geleverde zaken, blijven eigendom van ABC Solar totdat Koper alle navolgende
verplichtingen uit alle met ABC Solar gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere
wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop
willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht ABC Solar zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden
daarvan op de hoogte te stellen.
4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te
houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op
eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Voor het geval dat ABC Solar zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper
reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan ABC Solar of door deze aan te wijzen derden
om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ABC Solar zich bevinden en die zaken mede terug te
nemen.
6. ABC Solar heeft het recht om de door Koper aangekochte product(en), onder zich te houden indien Koper nog
niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte
van ABC Solar. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal ABC Solar de aangekochte producten
alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Koper.
7. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt
voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan ABC Solar worden vergoed door Koper.
Artikel 12 Garantie
1. ABC Solar staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de
totstandkoming van de overeenkomst, maar staat niet in voor het bestaan van eventuele gebreken aan het
geleverde.
2. De hierboven genoemde garantie strekt slechts tot hetgeen door de producent is verstrekt en geldt gedurende
12 jaar voor de zonnepanelen, 5 jaar voor de omvormer, 25 jaar op het vermogen welke overeenkomt met de
fabrieksgarantie. Daarnaast wordt één jaar garantie gegeven op de installatie indien de installatie van de
producten gedaan wordt door een door ABC Solar goedgekeurde en/of aangewezen installateur.
3. De door ABC Solar verleende garantie is alleen van toepassing op ontwerp-, constructie- en productiefouten.
Indien Koper zich terecht beroept op deze garantie gedurende de garantietermijn, heeft koper recht op herstel of
vervanging van de geleverde producten of onderdelen daarvan, welke binnen de garantietermijn gebreken
vertonen. In geen geval heeft Koper recht op restitutie van reeds betaalde gelden. Overige kosten ten gevolge
van het herstel of vervanging komen voor rekening van Koper.
4. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan ABC Solar te retourneren en de
eigendom aan ABC Solar te verschaffen.
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of
oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ABC Solar, Koper of derden wijzigingen
hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden
waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt. Ook indien particulieren
zonder (professionele) kennis de producten installeren, komt de garantie te vervallen.
6. Indien de door ABC Solar verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de
garantie beperkt tot de garantie die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.
7. Ingeval van doorverkoop komt de garantie te vervallen.
Artikel 13 Opschorting en ontbinding
1. ABC Solar is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden,
indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Bovendien is ABC Solar bevoegd de door haar en Koper bestaande overeenkomst(en), voor zo ver deze nog
niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien de koper, niet tijdig of niet behoorlijk
voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met ABC Solar gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede
in geval van faillissement of surseance van betaling van de Koper of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf.
3. Voorts is ABC Solar bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ABC Solar op de Koper onmiddellijk
opeisbaar. Indien ABC Solar de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet
en overeenkomst.
5.ABC Solar behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 14 Beperking aansprakelijkheid
1. Indien het uitvoeren van overeenkomst door ABC Solar leidt tot aansprakelijkheid van ABC Solar jegens Koper
of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door ABC Solar in rekening
gebrachte kosten tot maximaal de orderwaarde. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het
schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
2.ABC Solar is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden
verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door ABC Solar
geleverde producten is uitgesloten.
3. Koper is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van producten. ABC Solar geeft geen garantie
over eventueel te behalen opbrengsten. Het opwekken van stroom kan schommelen en is afhankelijk van
weersomstandigheden.
4. ABC Solar is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar
aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites.
5. ABC Solar is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is
niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
6. ABC Solar staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens ABC Solar
verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van ABC Solar vervallen indien deze niet
schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij ABC Solar binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs
bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
Artikel 15 Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op
Koper op het moment waarop de zaken het magazijn van ABC Solar verlaten. Ook indien de zaken in de macht
van Koper en/of derden wordt gebracht, is het risico overgegaan op Koper.
Artikel 16 Overmacht
1. ABC Solar is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op
grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige
verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar
schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening
komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van ABC Solar, (ii) het niet naar behoren
nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan ABC Solar zijn voorgeschreven of
aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv)
overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en
telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en
terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van ABC Solar en (xi)
overige situaties die naar het oordeel van ABC Solar buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar
verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. ABC Solar heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
verhindert, intreedt nadat ABC Solar zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zo veel ABC Solar ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de
overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ABC Solar gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke
overeenkomst.
Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van ABC Solar berusten uitsluitend bij ABC Solar en worden niet
overgedragen aan Koper.
2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van ABC Solar rusten te
openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van ABC Solar. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door
ABC Solar opgeleverde zaken, dient ABC Solar expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
3. Het is Koper verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van ABC Solar rusten
anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
4. ABC Solar is gerechtigd foto’s te plaatsen van de door de eindgebruiker geplaatste producten op haar website
en/of social media kanalen ter promotie- en/of reclamedoeleinden. Opdrachtgever kan te allen tijde zijn
toestemming intrekken, waarna de foto’s verwijderd worden.
Artikel 18 – Geheimhouding
1. ABC Solar en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is
verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men
redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
2. Indien ABC Solar op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de
vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en
ABC Solar zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is ABC Solar niet gehouden tot enige
schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
3. De geheimhoudingsverplichting leggen ABC Solar en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden
op.
Artikel 19 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. ABC Solar gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en Gebruikers van de website(s) en zal
deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal ABC Solar de betrokkene
hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per email gesteld worden aan op info@abcsolar.nl.
2. Indien ABC Solar op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze
beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de
techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
Artikel 20 – Klachten
1. Indien Koper niet tevreden is over de service of producten van ABC Solar of anderszins klachten heeft over de
koopovereenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de
betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via
info@abcsolar.nl met als onderwerp “klacht”.
2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil ABC Solar de klacht in behandeling
kunnen nemen.
3. ABC Solar zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk
reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Artikel 21 – Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen ABC Solar en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van
het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst
daarvan steeds doorslaggevend.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen ABC Solar en Koper worden
beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, tenzij bepalingen van
dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.